Απόφαση Τροποποίησης Καταστατικού

Προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού γνωστοποιούμε ότι κατά την Α Επαναληπτική Έκτακτη Καταστατική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μας, η οποία πραγματοποιήθηκε την 03.05.2006, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00, στα κεντρικά γραφεία αυτής επί της οδού Κύπρου αρ. 9 στο Μοσχάτο Αττικής, παρέστησαν 37 μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούσαν 50.8727% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν με αυξημένη πλειοψηφία (ομόφωνα) αποφάσεις τροποποίησης των άρθρων 2, 3 και 5 παρ. Α του Καταστατικού και διατύπωσης αυτού σε ενιαίο κείμενο, ήτοι: 1.Τροποποίηση του άρθρου 2 λόγω μεταφοράς της έδρας από το Δήμο Γλυφάδας στο Δήμο Μοσχάτου Αττικής. 2.Τροποποίηση του άρθρου 3 λόγω παράτασης της διάρκειας από 30 σε 70 έτη. 3.Τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. Α λόγω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των € 44.452.729,20, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, που θα γίνει εν μέρει με αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφισταμένων μετοχών από € 0,80 σε € 1,40 ανά μετοχή και εν μέρει έκδοση 10.102.893 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας € 1,40 η κάθε μια, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους της εταιρείας σε αναλογία 2 νέες μετοχές για κάθε 10 υφιστάμενες. Τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα για την υλοποίηση των άνω αποφάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας χρηματιστηριακής νομοθεσίας, θα υποβληθούν αρμοδίως αμέσως μετά την έγκρισή τους από την εποπτεύουσα αρχή.