ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ Α’ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», αφού έλαβε υπόψη του ότι στη συνεδρίαση της Έκτακτης Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης της 19.04.2006, δεν συντελέστηκε η απαιτούμενη για τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης απαρτία μετόχων, που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, αποφάσισε, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, τη σύγκληση Α΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις τρεις (3) του μηνός Μαΐου του έτους 2006, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 16.00, που θα συνεδριάσει, μετά από παρασχεθείσα ειδική άδεια του Υπουργείου Ανάπτυξης, εκτός έδρας, στα κεντρικά γραφεία της επί των οδών Κύπρου αρ. 9 και Ύδρας στο Μοσχάτο Αττικής, και προσκαλεί σε αυτή όλους τους μετόχους της, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ιδίων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ήτοι: 1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των € 44.452.729,20, με κεφαλαιοποίηση των εξής αποθεματικών: α) του συνόλου των έκτακτων αποθεματικών ποσού € 41.033.060,66 και β) μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού € 3.419.668,54. Η ανωτέρω αύξηση θα πραγματοποιηθεί ως εξής: α) Κατά το ποσό των € 30.308.679,00, με αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφισταμένων μετοχών της εταιρείας από € 0,80 σε € 1,40 ανά μετοχή και β) Κατά το υπόλοιπο ποσό των € 14.144.050,20, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και το υποχρεωτικά κεφαλαιοποιούμενο ποσό € 624.535,78 έκτακτου ειδικού αποθεματικού από μη καταβληθέντα μερίσματα, με έκδοση 10.102.893 νέων μετοχών της εταιρείας, ονομαστικής αξίας € 1,40 η κάθε μια, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους της εταιρείας σε αναλογία δύο (2) νέες μετοχές για κάθε δέκα (10) παλαιές. Τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 παρ. Α’ του Καταστατικού της εταιρείας και διατύπωση αυτού σε ενιαίο κείμενο. 2. Μεταφορά της έδρας της εταιρείας από το Δήμο Γλυφάδας στο Δήμο Μοσχάτου Αττικής και συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρείας. 3. Παράταση της διάρκειας της εταιρείας από τριάντα (30) σε εβδομήντα (70) έτη και τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού αυτής. 4.Ανακοινώσεις και ενημέρωση των μετόχων. Όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Συνέλευση και να ψηφίσουν, αυτοπρόσωπα ή δι’ αντιπροσώπου. Όσοι μέτοχοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση, πρέπει μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων ή απευθείας στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Κ.Α.Α.), εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών, που κατέχουν, και να παραλάβουν βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία, μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης, υποχρεούνται να καταθέσουν μέχρι και την 27.04.2006 στο Ταμείο της εταιρείας στο Μοσχάτο Αττικής (οδός Κύπρου 9 & Ύδρας, Υπεύθυνη τμήματος μετόχων κ. Αικατερίνη Παπαευαγγέλου). Γλυφάδα, 19 Απριλίου 2006. Το Διοικητικό Συμβούλιο.