Πρόσκληση των μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7650/06/Β/86/04) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «JUMBΟ Α.Ε.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις τριάντα (30) του μηνός Μαρτίου του έτους 2007, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 15:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην οδό Κύπρου αρ. 9 & Ύδρας στο Μοσχάτο Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του εξής θέματος της ημερήσιας διάταξης: «Θέμα μόνο: Τροποποίηση της από 06.12.2006 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου του άρθρου 6 του Ν. 3156/2003, ως προς το ανώτατο ποσό αυτού, το οποίο θα ανέλθει μέχρι του συνολικού ποσού των € 145.000.000». Όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου. Όσοι μέτοχοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, πρέπει μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων ή απευθείας στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Κ.Α.Α.), εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία, μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης, υποχρεούνται να καταθέσουν μέχρι και την 23.03.2007 στο Ταμείο της, στα γραφεία της έδρας της, στο Μοσχάτο Αττικής (οδός Κύπρου 9 & Ύδρας, Υπεύθυνη τμήματος μετόχων κ. Αικατερίνη Παπαευαγγέλου). Μοσχάτο, 05 Μαρτίου 2007. Το Διοικητικό Συμβούλιο.