Δελτίο Τύπου

Η διοίκηση της εταιρείας ανακοινώνει ότι η ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων για την οικονομική χρήση 2009/2010 μετατίθεται για τις 29 Σεπτεμβρίου 2010 μετά το τέλος της συνεδρίασης του Χ.Α.
Ο λόγος της μετάθεσης της ημερομηνίας δημοσίευσης είναι η μη ολοκλήρωση των επαφών με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές σχετικά με το θέμα της δίκαιης απεικόνισης των έκτακτων εισφορών των Ν 3808/22-12-2009 και Ν 3845/6-5-2010 επί των κερδών των εταιρειών που πραγματοποιήθηκαν κατά τα οικονομικά έτη 2009 και 2010, στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για τη χρήση που έκλεισε την 30/06/2010.