Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Η Εταιρεία JUMBO Α.Ε.Ε. ανακοινώνει με βάση το Ν. 3556/2007 και Ν. 3340/2005, σε συνδυασμό με τις αποφάσεις 3/347/12.7.2005 και 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ότι η Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., την ενημέρωσε στις 15.11.2011 ότι :

 1. Στις 03.11.2011 προέβη στην πώληση 1.042 κοινών ονομαστικών μετοχών της JUMBO Α.Ε.Ε, συνολικής αξίας 3.813,72 ευρώ
 2. Στις 03.11.2011 προέβη στην αγορά 11.162 κοινών ονομαστικών μετοχών της JUMBO Α.Ε.Ε, συνολικής αξίας 41.048,05 ευρώ
 3. Στις 03.11.2011 προέβη στην πώληση 6.414 κοινών ονομαστικών μετοχών της JUMBO Α.Ε.Ε, συνολικής αξίας 23.428,60 ευρώ
 4. Στις 04.11.2011 προέβη στην πώληση 3.740 κοινών ονομαστικών μετοχών της JUMBO Α.Ε.Ε, συνολικής αξίας 13.843,19 ευρώ
 5. Στις 04.11.2011 προέβη στην αγορά 1.587 κοινών ονομαστικών μετοχών της JUMBO Α.Ε.Ε, συνολικής αξίας 5.887,82 ευρώ
 6. Στις 07.11.2011 προέβη στην πώληση 1.601 κοινών ονομαστικών μετοχών της JUMBO Α.Ε.Ε, συνολικής αξίας 5.934,36 ευρώ
 7. Στις 07.11.2011 προέβη στην αγορά 2.659 κοινών ονομαστικών μετοχών της JUMBO Α.Ε.Ε, συνολικής αξίας 9.889,44 ευρώ
 8. Στις 08.11.2011 προέβη στην πώληση 535 κοινών ονομαστικών μετοχών της JUMBO Α.Ε.Ε, συνολικής αξίας 2.049,05 ευρώ
 9. Στις 08.11.2011 προέβη στην αγορά 9.038 κοινών ονομαστικών μετοχών της JUMBO Α.Ε.Ε, συνολικής αξίας 34.319,86 ευρώ
 10. Στις 09.11.2011 προέβη στην πώληση 9.643 κοινών ονομαστικών μετοχών της JUMBO Α.Ε.Ε, συνολικής αξίας 35.693,16 ευρώ
 11. Στις 09.11.2011 προέβη στην αγορά 2.659 κοινών ονομαστικών μετοχών της JUMBO Α.Ε.Ε, συνολικής αξίας 9.923,39 ευρώ
 12. Στις 10.11.2011 προέβη στην πώληση 3.204 κοινών ονομαστικών μετοχών της JUMBO Α.Ε.Ε, συνολικής αξίας 12.079,52 ευρώ
 13. Στις 10.11.2011 προέβη στην αγορά 1.589 κοινών ονομαστικών μετοχών της JUMBO Α.Ε.Ε, συνολικής αξίας 6.043,06 ευρώ
 14. Στις 11.11.2011 προέβη στην πώληση 1.071 κοινών ονομαστικών μετοχών της JUMBO Α.Ε.Ε, συνολικής αξίας 3.952,60 ευρώ
 15. Στις 11.11.2011 προέβη στην αγορά 1.594 κοινών ονομαστικών μετοχών της JUMBO Α.Ε.Ε, συνολικής αξίας 5.902,12 ευρώ
 16. Στις 14.11.2011 προέβη στην πώληση 1.069 κοινών ονομαστικών μετοχών της JUMBO Α.Ε.Ε, συνολικής αξίας 3.954,47 ευρώ

Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. προς την JUMBO Α.Ε.Ε. και ακολούθως από την JUMBO Α.Ε.Ε. προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς, και το επενδυτικό κοινό γίνεται επειδή ο κ. Βίκτωρ Ασσέρ από την 3.11.2011 ασκεί διευθυντικά καθήκοντα ως Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της JUMBO Α.Ε.Ε.