Ολοκλήρωση της διαδικασίας Εκποίησης Κλασματικών Υπολοίπων που προέκυψαν από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με διανομή δωρεάν μετοχών

Η εταιρία «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με την αριθ. 87/19.09.2014 Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Μελετών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, την 13.10.2014 πραγματοποιήθηκε η εκποίηση των χιλίων επτακοσίων έντεκα (1.711) μετοχών, που αποτελούσαν αδιάθετα κλασματικά υπόλοιπα, τα οποία προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, που αποφασίστηκε στην από 12.2.2014 Έκτακτη Καταστατική Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Το τελικό καθαρό προϊόν της εκποίησης ανέρχεται σε 16.520,77 ευρώ (μετά την αφαίρεση των σχετικών εξόδων), που αντιστοιχεί σε 9,6556 ευρώ για κάθε ακέραιη μετοχή.

Δικαιούχοι του προϊόντος της εκποίησης, είναι οι μέτοχοι (κάτοχοι κλασματικών υπολοίπων) οι οποίοι ήταν εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της Ε.Χ.Α.Ε. στις 7 Μαρτίου 2014 (Record Date).

Η απόδοση του προϊόντος εκποίησης στους δικαιούχους μετόχους, κατά το ποσό που τους αναλογεί, θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2014 ως ακολούθως:
1. Μέσω των χειριστών τους στο Σ.Α.Τ., εφόσον έχουν παράσχει σχετική εξουσιοδότηση.
2. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Eurobank Ergasias, εφόσον τηρούν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό της μερίδας Σ.Α.Τ. ή δεν έχουν παράσχει ή έχουν ανακαλέσει σχετική εξουσιοδότηση προς τους χειριστές Σ.Α.Τ.
3. Από τα καταστήματα της Eurobank Ergasias, εφόσον δεν κατέστη δυνατή η απόδοση του προϊόντος της εκποίησης μέσω των χειριστών τους κατά τα ανωτέρω. Για την είσπραξη των μετρητών από το Δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας Eurobank Ergasias είναι αναγκαία η προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής τους Ταυτότητας και της εκτύπωσης στοιχείων του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδ. Αριθμ. Μερίδας Επενδυτή στο ΣΑΤ). Η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου μετόχου, όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ. & Α.Φ.Μ.), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική ή άλλη Αρχή.

Με την πάροδο τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έναρξης καταβολής, δηλ. από την 19.01.2015, η απόδοση του προϊόντος εκποίησης θα καταβάλλεται μόνο από τα γραφεία της εταιρίας στο Μοσχάτο Αττικής (οδός Κύπρου αρ. 9 και Ύδρας). Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας (τηλ. 2104805267 κ. Αμαλία Καραμητσώλη).