Εκλογή Νέου Μέλους Δ.Σ. σε Αντικατάσταση

Η JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρίαση της 14.10.2020 αποφάσισε την εκλογή του κου Δημητρίου Κεραμέα ως Εκτελεστικού Mέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας, σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της, κου Ιωάννου Οικονόμου.
Μετά την εκλογή του κου Δημητρίου Κεραμέα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συγκροτείται για το υπόλοιπο της θητείας του ως ακολούθως:
1. Απόστολος-Ευάγγελος Βακάκης - Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος
2. Δημήτριος Κεραμεύς - Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος
3. Κωνσταντίνα Ντεμίρη - Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
4. Σοφία Βακάκη - Εκτελεστικό Μέλος
5. Νικόλαος Βελισσαρίου - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
6. Γεώργιος Κατσαρός - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
7. Φώτιος Τζίγκος - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

ΑΘΗΝΑ, 14.10.2020
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ