Οικονομικό Ημερολόγιο χρήσης 2020

Στα πλαίσια ορθής, έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.15 του ισχύοντος Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιείται το Οικονομικό Ημερολόγιο της «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με την επιφύλαξη των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες ανά περίπτωση υπηρεσίες, ήτοι:
• Ημερομηνία ανακοίνωσης και δημοσίευσης της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για την υποδωδεκάμηνη χρήση 01.07.2019- 31.12.2019 βάσει του Ν. 3556/2007: 30.04.2019 μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.e-jumbo.gr) συγκεκριμένα στον ιστότοπο http://corporate.e-jumbo.gr/ και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr).
• Ημερομηνία ετήσιας ενημέρωσης αναλυτών σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρικής υποδωδεκάμηνης χρήσης 01.07.2019-31.12.2019: 05.05.2020
(Σημείωση: Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 15:00)
• Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης υποδωδεκάμηνης χρήσης 01.07.2019-31.12.2019: 27.05.2020
• Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος: 01.06.2020. Ημερομηνία πριν την 19.06.2020 που είναι η ημερομηνία λήξης των συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί του Δείκτη FTSE/ATHEX Large Cap.
• Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος (record date): 02.06.2020.
• Ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος: 09.06.2020.
Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί μέσω πληρώτριας Τράπεζας, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Οι λεπτομέρειες θα δοθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας.
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις προαναφερόμενες ημερομηνίες αφού πρώτα ενημερώσει έγκαιρα το Επενδυτικό Κοινό