ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ανώνυμη εταιρία «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο στην από 07.07.2022 συνεδρίασή του, αποφάσισε την εφαρμογή του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών της Εταιρείας δυνάμει της από 05.05.2022 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, με τους ακόλουθους όρους:
α. Ο ανώτατος αριθμός των μετοχών που δύνανται να αποκτηθούν συνολικά θα είναι μέχρι 13.605.975, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας,
β. Ως κατώτατη τιμή αγοράς των μετοχών ορίζεται το ποσό του ενός (1) ευρώ και ως ανώτατη τιμή αγοράς τους το ποσό των δεκατριών ευρώ και 0,50 (13,50) η κάθε μία,
γ. Το πρόγραμμα θα διαρκέσει έως 04.05.2024.
Οι αγορές των ιδίων μετοχών θα πραγματοποιούνται μέσω μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Το τελικό ποσό που θα διατεθεί για το πρόγραμμα και ο αριθμός των μετοχών που εν τέλει θα αγορασθούν, θα εξαρτηθεί από τις εκάστοτε συνθήκες της Εταιρείας και της αγοράς.