ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η ανώνυμη εταιρία «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 5ης Μαΐου 2022, η οποία πραγματοποιήθηκε από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία μετόχων και στην οποία παρέστησαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου μέσω τηλεδιάσκεψης μέτοχοι εκπροσωπούντες 109.418.342 μετοχές, ήτοι ποσοστό 80,42% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας αποφασίστηκε ως προς το προς το 11ο θέμα ημερησίας διάταξης («Απόφαση περί προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών με σκοπό την ακύρωσή τους»), κατά πλειοψηφία με 108.645.435 έγκυρες ψήφους, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 99,29% των εκπροσωπούμενων μετοχών και σε ποσοστό 79,85% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η έναρξη προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών της Εταιρείας κατ’ άρθρο 49επ. του ν. 4548/2018 με σκοπό την ακύρωσή τους, με τους ακόλουθους όρους:
α. Ο ανώτατος αριθμός των μετοχών που δύνανται να αποκτηθούν συνολικά θα είναι μέχρι 13.605.975, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας,
β. Ως κατώτατη τιμή αγοράς των μετοχών ορίζεται το ποσό του ενός (1) ευρώ και ως ανώτατη τιμή αγοράς τους το ποσό των δεκατριών ευρώ και 0,50 (13,50) η κάθε μία,
γ. Το χρονικό διάστημα εντός του οποίου θα πραγματοποιηθούν οι αγορές των μετοχών ορίζεται σε 24 μήνες, δηλαδή από 05.05.2022 έως 04.05.2024, καθώς και η παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να μεριμνήσει για τις ανωτέρω αποκτήσεις, εντός των παραπάνω ορίων και για την εν γένει υλοποίηση της απόφασης αυτής.