Επικαιροποιημένο Οικονομικό Ημερολόγιο

Στο πλαίσιο της ορθής, έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4.1.2 και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιείται το Επικαιροποιημένο Οικονομικό Ημερολόγιο της ανώνυμης εταιρείας «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η Εταιρεία):

  • Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων: 05.07.2023
  • Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος χρήσης 2022: 23.08.2023. Ημερομηνία μετά την 18.08.2023, που είναι η ημερομηνία λήξης των συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί του Δείκτη FTSE/ATHEX Large Cap.
  • Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος χρήσης 2022 (record date): 24.08.2023.
  • Ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος χρήσης 2022: 29.08.2023.
Οι ανωτέρω αναφερθείσες ημερομηνίες αποκοπής του μερίσματος, προσδιορισμού δικαιούχων (record date) και έναρξης καταβολής του μερίσματος τελούν υπό την αίρεση της σχετικής έγκρισης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί μέσω πληρώτριας Τράπεζας, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Οι λεπτομέρειες θα δοθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις προαναφερόμενες ημερομηνίες. Στην περίπτωση αυτή, θα ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό.