Δομή Ομίλου

Οι επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στην πλήρη ενοποίηση της JUMBO Α.Ε.Ε. είναι οι ακόλουθες:

Μητρική Εταιρεία:
Η Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία με την επωνυμία «JUMBO Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «JUMBO» ιδρύθηκε το έτος 1986, με έδρα σήμερα στο Μοσχάτο Αττικής (οδός Κύπρου 9 & Ύδρας), είναι εισηγμένη από το έτος 1997 στο Χρηματιστήριο Αθηνών και είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7650/06/Β/86/04 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 121653960000. Η Εταιρεία έχει καταταγεί στην κατηγορία Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.


Θυγατρικές εταιρείες:
1. Η θυγατρική εταιρεία με την επωνυμία «JUMBO TRADING LTD» είναι Κυπριακή Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Limited). Ιδρύθηκε το έτος 1991. Έδρα αυτής, η Λευκωσία Κύπρου (Λεωφ. Αβραάμ Αντωνίου 9, Κάτω Λακατάμια της Λευκωσίας). Είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εφόρου Εταιριών Κύπρου με αριθμό Ε 44824. Δραστηριοποιείται στην Κύπρο στο ίδιο αντικείμενο με τη μητρική δηλαδή το λιανικό εμπόριο παιχνιδιών και συναφών ειδών. Η Μητρική κατέχει το 100% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου αυτής.

2. Η θυγατρική εταιρεία στη Βουλγαρία με την επωνυμία «JUMBO EC.B. LTD» συστάθηκε την 1η Σεπτεμβρίου 2005 ως Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με αριθμό Μητρώου – Μερίδας 96904, τόμος 1291 του Πρωτοδικείου Σόφιας και σύμφωνα με τις πρόνοιες και προϋποθέσεις του αρ. 115 Ε.Ν. Έδρα αυτής η Σόφια Βουλγαρίας (Bul. Bulgaria 51 Sofia 1404). Η Μητρική κατέχει το 100% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου αυτής.

3. Η θυγατρική εταιρεία στη Ρουμανία με την επωνυμία «JUMBO EC.R. S.R.L» συστάθηκε την 9η Αυγούστου 2006 ως Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (srl) με αριθμό διάταξης στο εμπορικό Μητρώο J40/7122/2013, με έδρα το Βουκουρέστι, στον τομέα 3, επί της λεωφόρου B-dul Theodor Pallady. αριθ.51. κτίριο Centrul de Calcul στον 5ο όροφο. Η Μητρική κατέχει το 100% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου αυτής.

4. Η εταιρεία GEOCAM HOLDINGS LIMITED ήταν θυγατρική της εταιρείας JUMBO TRADING LTD η οποία κατείχε το 100% του μετοχικού της κεφαλαίου. H εταιρεία αυτή δεν έχει δραστηριότητα.

5. Η εταιρεία GEOFORM LIMITED είναι θυγατρική της εταιρείας JUMBO TRADING LTD η οποία κατέχει το 100% του μετοχικού της κεφαλαίου. Έδρα της είναι η Λευκωσία της Κύπρου (Λεωφ. Αβραάμ Αντωνίου 9, Κάτω Λακατάμια της Λευκωσίας). H εταιρεία αυτή ιδρύθηκε στις 13.03.2015.

6. Η εταιρεία INTROSERVE PROPERTIES LIMITED είναι θυγατρική της εταιρείας JUMBO TRADING LTD η οποία κατέχει το 100% του μετοχικού της κεφαλαίου. Έδρα της είναι η Λευκωσία της Κύπρου (Λεωφ. Αβραάμ Αντωνίου 9, Κάτω Λακατάμια της Λευκωσίας). H εταιρεία αυτή εξαγοράστηκε στις 19.12.2019.

7. Η εταιρεία INDENE PROPERTIES LIMITED είναι θυγατρική της εταιρείας JUMBO TRADING LTD η οποία κατέχει το 100% του μετοχικού της κεφαλαίου. Έδρα της είναι η Λευκωσία της Κύπρου (Λεωφ. Αβραάμ Αντωνίου 9, Κάτω Λακατάμια της Λευκωσίας). H εταιρεία αυτή εξαγοράστηκε στις 19.12.2019.

8. Η εταιρεία INGANE PROPERTIES LIMITED είναι θυγατρική της εταιρείας JUMBO TRADING LTD η οποία κατέχει το 100% του μετοχικού της κεφαλαίου. Έδρα της είναι η Λευκωσία της Κύπρου (Λεωφ. Αβραάμ Αντωνίου 9, Κάτω Λακατάμια της Λευκωσίας). H εταιρεία αυτή εξαγοράστηκε στις 19.12.2019.

9. Η εταιρεία NIVAMO PROPERTIES LIMITED είναι θυγατρική της εταιρείας JUMBO TRADING LTD η οποία κατέχει το 100% του μετοχικού της κεφαλαίου. Έδρα της είναι η Λευκωσία της Κύπρου (Λεωφ. Αβραάμ Αντωνίου 9, Κάτω Λακατάμια της Λευκωσίας). H εταιρεία αυτή εξαγοράστηκε στις 30.06.2023.