Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

Η υφιστάμενη σύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων είναι η ακόλουθη:

1. Μάριος Λασανιάνος του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

2. Φώτιος Τζίγκος του Αθανασίου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

3. Νικόλαος Βελισσαρίου του Ιωάννη, μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων προβλέπονται από το νόμο και τον Κανονισμό της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων