Ορκωτοί Ελεγκτές

Οι οικονομικές καταστάσεις της Jumbo ΑΕΕ ελέγχονται και υπογράφονται κάθε εξάμηνο από πιστοποιημένους ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 05.07.2023 εξέλεξε την ελεγκτική εταιρεία «GRANT THORΝTON ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.» (ΑΜ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 127) για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης 01.01.2023 έως 31.12.2023 και καθόρισε την αμοιβή τους.