Ορκωτοί Ελεγκτές

Οι οικονομικές καταστάσεις της Jumbo ΑΕΕ ελέγχονται και υπογράφονται κάθε εξάμηνο από πιστοποιημένους ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 15.06.2021 εξέλεξε την ελεγκτική εταιρεία «GRANT THORΝTON ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.» (ΑΜ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 127) για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσης 01.01.2021 έως 31.12.2021 και καθόρισε την αμοιβή τους.