Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης


1. Σκοπός της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης και εταιρικές αξίες

Η Ανώνυμη Εταιρεία «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η Εταιρεία) δεσμεύεται να διαχειρίζεται υπεύθυνα τυχόν άμεσες ή/και έμμεσες οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιδράσεις από τη λειτουργία της με στόχο τη μείωση των πιθανών αρνητικών επιπτώσεων και την αύξηση των θετικών στο προσωπικό της, τους προμηθευτές, τους συνεργάτες, τους πελάτες και τους καταναλωτές.

Η Εταιρεία επιδιώκει την θετική συνεισφορά της στην ελληνική οικονομία, κοινωνία και το φυσικό περιβάλλον. Για την Εταιρεία είναι σημαντική η δημιουργία επιπλέον αξίας για τους πελάτες της, τους ανθρώπους της και τους μετόχους της.

Η Εταιρεία μεριμνά για τη συμμόρφωσή της με την κείμενη νομοθεσία σχετικά με θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και την εφαρμογή των προτύπων, των πολιτικών, των εσωτερικών οδηγιών και των σχετικών διαδικασιών που αυτή εφαρμόζει.

Ενδεικτικά, η Εταιρεία στοχεύει στα ακόλουθα:

Στην προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων της και των καταναλωτών,

Στον συνεχή μετριασμό των περιβαλλοντικών επιδράσεων,

Στη διατήρηση της κανονιστικής συμμόρφωσης και τη συνεχή εγρήγορση για την αντιμετώπιση συνθηκών που δύναται να ευνοήσουν την ύπαρξη περιστατικών διαφθοράς σε όλα τα επίπεδα και τις δραστηριότητες της Εταιρείας,

Στη δημιουργία απασχόλησης και τη διαφύλαξη των θέσεων εργασίας με την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της,

Στον σεβασμό, την προάσπιση και προαγωγή των ανθρώπινων δικαιωμάτων μέσω των πολιτικών που υιοθετεί και των πρωτοβουλιών της,

Στη διαρκή εκπαίδευση και ανάπτυξη του προσωπικού της καθώς και στη συστηματική και αξιοκρατική αξιολόγησή του,

Στην προσφορά ενός εργασιακού περιβάλλον αξιοκρατίας και ίσων ευκαιριών, με πολιτικές δίκαιης πρόσληψης, ανταμοιβής και επαγγελματικής εξέλιξης, στο σύνολο του προσωπικού της χωρίς καμία διάκριση,

Στη συνεισφορά στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών μέσω της ενθάρρυνσης και προώθησης του εθελοντισμού,

Στην υλοποίηση δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, και

Στην παροχή ενός υγειούς και ασφαλούς περιβάλλοντος για τους συνεργάτες της και τους επισκέπτες των εγκαταστάσεών της.

Η Εταιρεία τηρεί τη νομοθεσία και συμμορφώνεται με τους κανόνες που αφορούν τη δραστηριότητα όλων των εταιρειών του Ομίλου.

Η Εταιρεία έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Κώδικα Δεοντολογίας και Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς και σχετικές πολιτικές, έχει υιοθετήσει εταιρική δομή και διακυβέρνηση που να επιτρέπει τη στενή σχέση με τους επενδυτές, με απώτερο σκοπό τη δημιουργία περαιτέρω αξίας για τους μετόχους.

Επίσης, η Εταιρεία αξιολογεί και διαχειρίζεται τους επιχειρηματικούς κινδύνους με σκοπό τη διασφάλιση των συμφερόντων όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

Διαθέτει επιτροπές, λαμβάνει μέτρα και ακολουθεί πολιτικές και διαδικασίες για την ενίσχυση της διαφάνειας και την παρεμπόδιση και καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και δωροδοκίας και κάθε συμπεριφοράς που αντίκειται στον Κώδικα Δεοντολογίας και Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς.

2. Πεδίο εφαρμογής της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης
Η πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης καλύπτει όλες τις δραστηριότητες της Εταιρείας και συνδέεται με επιμέρους διαδικασίες, εθελοντικές και κανονιστικές δεσμεύσεις της Εταιρείας.

3. Διάρκεια εφαρμογής της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης
Η πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης αναθεωρείται ανά δύο έτη ή όποτε άλλοτε κρίνεται απαραίτητο με σκοπό την υλοποίηση των δεσμεύσεων και στόχων της Εταιρείας.