Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007

H Jumbo ανακοινώνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 ότι η Capital Research and Management Company, μια αμερικανική εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων, που διαχειρίζεται τον Όμιλο Αμερικανικών Κεφαλαίων από αμοιβαία κεφάλαια, παρ’ ότι η ίδια δεν κατέχει μετοχές της εταιρείας, γνωστοποίησε ότι αμοιβαία κεφάλαια που διαχειρίζεται, στις 08.08.2007, προέβησαν σε αγορά 4.684 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, με αποτέλεσμα το ποσοστό συμμετοχής τους να μεταβληθεί σε 12,4262% από 12,4185%.