Γνωστοποίηση Συναλλαγών

Στα πλαίσια εφαρμογής του Π.Δ. 350/1985 γνωστοποιείται ότι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Ευάγγελος-Απόστολος Βακάκης του Γεωργίου, σε εκπλήρωση υποχρέωσης από σύμβαση δανεισμού μετοχών (Σύμβαση Πώλησης και Επαναγοράς Μετοχών - Παράγωγο προϊόν RA), για την εξυπηρέτηση των αναγκών της ειδικής διαπραγμάτευσης, την 16.08.2005, μεταβίβασε προς τον Ειδικό Διαπραγματευτή "EFG Eurobank Χρηματιστηριακή ΑΧΕΠΕΥ", εκατό χιλιάδες (100.000) ονομαστικές μετοχές της εταιρείας (ποσοστό 0,22%), ώστε το ποσοστό συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο αυτής, προσωρινά μεταβλήθηκε αναλόγως από 5,11 σε 4,89%.