Γνωστοποίηση διενέργειας συναλλαγών

Στα πλαίσια εφαρμογής του Π.Δ. 51/1992 γνωστοποιείται ότι, την 01.09.2006, τα αμοιβαία κεφάλαια Fidelity Small Cap Stock Fund, που διαχειρίζονται τις αλλοδαπές εταιρείες με τις επωνυμίες "FMR Corp." και "Fidelity International Limited", λόγω πώλησης μετοχών της εταιρείας μας, μείωσαν το ποσοστό συμμετοχής τους από 6,47% σε 3,57% στο μετοχικό κεφάλαιο αυτής.