Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Η εταιρεία «Jumbo AEE» ανακοινώνει με βάση το Ν.3556/2007, ότι οι εταιρείες «HSBC Ηoldings PLC» και «HSBC Bank PLC»με γνωστοποίηση που έστειλαν σήμερα στην εταιρεία μας που αποτελεί ορθή επανάληψη προηγούμενης γνωστοποίησης των εταιρειών διευκρίνισαν ότι το ποσοστό μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου τους στην εταιρία έχει ανέλθει έμμεσα στο 5,122% ή σε 6.210.151 μετοχές από την 7η Σεπτεμβρίου 2009.

Η μεταβολή αυτή προέρχεται από αντίστοιχη μεταβολή του ποσοστού των ελεγχόμενων από την «HSBC Ηoldings PLC» επιχειρήσεων δηλαδή «HSBC Bank PLC» και «HSBC (Ελλάς) ΑΕΔΑΚ» σε 4,577% και 0,545% αντίστοιχα.