Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Η εταιρεία «Jumbo AEE» ανακοινώνει, με βάση το Ν.3556/2007, ότι η “Capital Research and Management Company”, αμερικανική εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων, παρ ότι η ίδια δεν κατέχει μετοχές της εταιρείας, γνωστοποίησε στις 12 Απριλίου 2010 με επιστολή της, ότι το ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, μέσω των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται, έχει ανέλθει έμμεσα στο 15.8632% (20.591.749 μετοχές) από 14.8393% (19.262.648 μετοχές) μετά από αγορά που προέβει στις 9 Απριλίου 2010.