Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Η εταιρεία «JUMBO AEE» ανακοινώνει με βάση το Ν. 3556/2007 ότι το αλλοδαπό Ίδρυμα «KARPATHIA FOUNDATION», παρ’ ότι δεν κατέχει μετοχές της εταιρείας, γνωστοποίησε ότι την 7.1.2010 απέκτησε έμμεσα ποσοστό 26,79% στο μετοχικό κεφάλαιο αυτής μέσω ελέγχου της αλλοδαπής εταιρείας «TANOCERIAN MARITIME S.A.», που είναι κυρία ποσοστού 99,99% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της μετόχου «ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που κατέχει ποσοστό 26,79% των μετοχών της εταιρείας.