Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Η εταιρεία «JUMBO AEE» ανακοινώνει με βάση το Ν.3556/2007 ότι o κύριος Ιωάννης Οικονόμου Νομικός Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, προέβη την 15.10.2014 σε αγορά 5.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας συνολικής αξίας 43.230,00 Ευρώ και αγορά 5.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας συνολικής αξίας 43.255,00 Ευρώ.