Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Η εταιρεία «JUMBO AEE» ανακοινώνει με βάση το Ν.3556/2007 ότι o κύριος Ιωάννης Οικονόμου Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, προέβη την 28.11.2017 σε αγορά 1.628 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας συνολικής αξίας 22.085,80Ευρώ.