Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Η εταιρεία «JUMBO AEE» ανακοινώνει με βάση το Ν.3556/2007 ότι η κυρία Βασιλική Γιούτσου σύζυγος του νομικού συμβούλου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Ιωάννη Οικονόμου, προέβη:
• την 02.07.2019 σε πώληση 761 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας συνολικής αξίας 13.241,40 Ευρώ,
• την 02.07.2019 σε πώληση 1.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας συνολικής αξίας 17.400,00 Ευρώ,
• την 03.07.2019 σε πώληση 7.899 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας συνολικής αξίας 138.534 Ευρώ και
• την 03.07.2019 σε πώληση 5.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας συνολικής αξίας 87.500,00 Ευρώ.