Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Η εταιρεία «JUMBO AEE» ανακοινώνει, με βάση το Ν. 3556/2007, την απόφαση 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, την Εγκύκλιο 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών ότι το αλλοδαπό Ίδρυμα "KARPATHIA FOUNDATION", παρ’ ότι δεν κατέχει μετοχές της εταιρείας, με την από 18.12.2020 γνωστοποίησή του ενημέρωσε την εταιρεία ότι συνεχίζει να κατέχει έμμεσα ποσοστό 23,22% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, μέσω ελέγχου της αλλοδαπής εταιρείας "TANOCERIAN MARITIME (CYPRUS) LTD", η οποία, την 18.12..2020, απορρόφησε λόγω συγχώνευσης την εταιρεία «TANOCERIAN MARITIME S.A.» και ούτως κατέστη κύρια μέτοχος της εταιρείας κατέχουσα τον ίδιο αριθμό μετοχών (31.589.966) και το ίδιο ποσοστό (23,22%) του μετοχικού κεφαλαίου αυτής.