Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Η εταιρεία «Jumbo AEE» ανακοινώνει με βάση το Ν. 3556/2007, την απόφαση 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, την Εγκύκλιο αριθ. 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών ότι η εταιρεία “FMR LLC”, με την από 6.1.2020 γνωστοποίησή της, ενημέρωσε την Εταιρεία ότι από την 1.1.2020, η “Fidelity Management & Research Company» άλλαξε την επωνυμία της σε «Fidelity Management & Research Company LLC», οι δε εταιρείες FMR Co. Inc, FIMM και SelectCo έχουν επίσης συγχωνευθεί με την “Fidelity Management & Research Company LLC”. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, ο συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου της Jumbo ΑΕΕ, που κατείχε έμμεσα η “FMR LLC”, κατά την 01.01.2020, ήταν 15.778.004 ή ποσοστό 11,60%, ενώ το ποσοστό αυτής κατά την προηγούμενη γνωστοποίηση ήταν 13,18%. Στην εν λόγω γνωστοποίηση αναφέρεται ειδικότερα ότι το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου μίας εκ των ελεγχόμενων εταιρειών και συγκεκριμένα της “Fidelity Management & Research Company LLC ” ανέρχεται σε 11,58% και συνυπολογίζεται στο ποσό που κατέχει η “ FMR LLC ”