Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Η εταιρεία «JUMBO AEE» ανακοινώνει, με βάση το Ν. 3556/2007, την απόφαση 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, την Εγκύκλιο 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών ότι η εταιρεία «TANOCERIAN MARITIME (CYPRUS) LTD», με την από 18.12.2020 Γνωστοποίησή της ενημέρωσε την εταιρεία ότι από την 18.12.2020, η εταιρεία «TANOCERIAN MARITIME (CYPRUS) LTD» απορρόφησε λόγω συγχώνευσης την εταιρεία «TANOCERIAN MARITIME S.A.» και ούτως κατέστη κύρια μέτοχος της εταιρείας κατέχουσα τον ίδιο αριθμό μετοχών (31.589.966) και το ίδιο ποσοστό (23,22%) του μετοχικού κεφαλαίου αυτής.