Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Η εταιρία «JUMBO AEE» ανακοινώνει με βάση το Ν. 3556/2007 ότι η μέτοχος αυτής, εταιρία «TANOCERIAN MARITIME (CYPRUS) LTD» γνωστοποίησε ότι την 18.03.2021 προέβη σε πώληση 5.250.000 μετοχών, που αντιπροσωπεύουν το 3,86% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου στην Jumbo και κατά συνέπεια το ποσοστό της στο μετοχικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου μειώθηκε από 23,22% στο 19,36% και κατέχει πλέον άμεσα 26.339.966 μετοχές και δικαιώματα ψήφου.