Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Η εταιρία «JUMBO AEE» ανακοινώνει με βάση το Ν. 3556/2007 ότι η μέτοχος αυτής εταιρία «TANOCERIAN MARITIME CYPRUS LTD» γνωστοποίησε ότι την 09.05.2024 προέβη σε πώληση 4.000.000 μετοχών, που αντιπροσωπεύουν το 2,94% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου στην Jumbo και κατά συνέπεια το ποσοστό της στο μετοχικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου μειώθηκε από 19,359 στο 16,419% και κατέχει πλέον άμεσα 22.339.966 μετοχές και δικαιώματα ψήφου.