Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Η εταιρία «JUMBO AEE» ανακοινώνει με βάση το Ν. 3556/2007 ότι το αλλοδαπό Ίδρυμα «KARPATHIA FOUNDATION», παρ’ ότι δεν κατέχει άμεσα μετοχές της εταιρείας, γνωστοποίησε ότι την 09.05.2024 το έμμεσο ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου στην εταιρία ήταν 16,419% μέσω του ελέγχου του συνόλου των μετοχών της μετόχου εταιρίας «TANOCERIAN MARITIME CYPRUS LTD». Σημειώνεται ότι το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατείχε πριν από την κρίσιμη συναλλαγή ήταν 19,359%.