Ετήσια Γενική Συνέλευση 06.11.2019

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, θα συνέλθει στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην οδό Κύπρου αρ. 9 & Ύδρας στο Μοσχάτο Αττικής την 06.11.2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00.

Δείτε την Πρόσκληση για την Τακτική Γενική Συνέλευση

Επεξηγηματικό Σημείωμα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και συμπληρωματικό σημείωμα στα αντίστοιχα θέματα της ΓΣ 6/11/2019

Προτεινόμενη Πολιτική Αμοιβών
 
Καταστατικό πριν και μετά την προσαρμογή στο Ν.4548/2018

Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου/ων για συμμετοχή στην Γ.Σ.

Σε εφαρμογή του άρθρου 123 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «JUMBO Α.Ε.Ε.» γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό ότι το σύνολο των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, που υφίστανται κατά την 15.10.2019, ημερομηνία της πρόσκλησης των μετόχων της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 06.11.2019, ανέρχονται συνολικά σε εκατόν τριάντα έξι εκατομμύρια πενήντα εννιά χιλιάδες επτακόσιες πενήντα εννιά (136.059.759) κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου.