Μεταβολές Μετοχικού Κεφαλαίου

  • 28-03-2014 Δημοσιοποίηση ρυθμιζόμενης πληροφορίας σύμφωνα με ο άρθρο 9 παρ. 5 του Ν.3556/2007- Νέο Μετοχικό Κεφάλαιο «Jumbo A.E.E.» Διαβάστε Περισσότερα
  • 30-10-2013 Δημοσιοποίηση ρυθμιζόμενης πληροφορίας σύμφωνα με ο άρθρο 9 παρ. 5 του Ν.3556/2007- Νέο Μετοχικό Κεφάλαιο «Jumbo A.E.E.» Διαβάστε Περισσότερα
  • 19-08-2011 Μεταβολές Μετοχικού Κεφαλαίου Διαβάστε Περισσότερα
  • 28-09-2009 Έντυπο Άρθρου 4 Ν. 3401/2005 Διαβάστε Περισσότερα
  • 19-12-2008 Ανακοίνωση για την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας και Διανομή Δωρεάν Μετοχών Διαβάστε Περισσότερα
  • 19-09-2006 Ανακοίνωση Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με Αύξηση της Ονομαστικής Αξίας της Μετοχής και με Εκδοση και Διανομή Δωρεάν Μετοχών Διαβάστε Περισσότερα
  • 19-05-2006 Ανακοίνωση Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με Αύξηση της Ονομαστικής Αξίας της Μετοχής και με Εκδοση και Διανομή Δωρεάν Μετοχών Διαβάστε Περισσότερα
  • 17-05-2006 Γνωστοποίηση βάσει του αρθρ. 4 του Ν. 3401/2005 της εταιρείας με την επωνυμία "JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και διανομή δωρεάν μετοχών Διαβάστε Περισσότερα