Ανακοίνωση Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με Αύξηση της Ονομαστικής Αξίας της Μετοχής και με Εκδοση και Διανομή Δωρεάν Μετοχών

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας "JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Α Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 03.05.2006, αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων, την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των € 44.452.729,20 με κεφαλαιοποίηση των εξής αποθεματικών: α) του συνόλου των έκτακτων αποθεματικών ποσού € 41.033.060,66 και β) μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού € 3.419.668,54. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί εν μέρει κατά το ποσό των € 30.308.679,00, με αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφισταμένων 50.514.465 μετοχών της εταιρείας από € 0,80 σε € 1,40 ανά μετοχή κατά το υπόλοιπο ποσό των € 14.144.050,20, και την έκδοση 10.102.893 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 1,40 η κάθε μία, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους της εταιρείας σε αναλογία 2 νέες μετοχές για κάθε 10 παλαιές. Μετά την ανωτέρω αύξηση το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των € 84.864.301,20, διαιρούμενο σε 60.617.358 μετοχές, ονομαστικής αξίας € 1,40 η κάθε μία. Τo Υπουργείο Ανάπτυξης, με την αριθ. Κ2-6817/09.05.2006 απόφασή του, ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 παρ. Α του Καταστατικού της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α. στη συνεδρίασή του της 18.05.2006 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 10.102.893 νέων δωρεάν μετοχών και ημερώθηκε για την ανωτέρω μεταβολή της ονομαστικής αξίας της μετοχής. Κατόπιν των ανωτέρω ορίζεται ότι δικαιούχοι των νέων δωρεάν μετοχών σε αναλογία δύο (2) νέες μετοχές ανά δέκα (10) παλαιές θα είναι οι μέτοχοι της JUMBO AEE κατά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χ.Α την 23.05.2006. Από την 24.05.2006 οι μετοχές της JUMBO ΑΕΕ θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα λήψεως δωρεάν μετοχών και με τη νέα ονομαστική αξία € 1,40 ανά μετοχή. Διευκρινίζεται ότι η τιμή της μετοχής της JUMBO AEE θα προσαρμοστεί την 24.05.2006, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α, ως ισχύει. Η πίστωση των νέων δωρεάν μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων μετόχων στο ΣΑΤ θα γίνει την 31.05.2006. Από την ίδια ημέρα θα αρχίσει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χ.Α με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός των υπό διαπραγμάτευση μετοχών της JUMBO AEE να ανέλθει σε 60.617.358 μετοχές ονομαστικής αξίας € 1,40 ανά μετοχή. Όσον αφορά τα κλασματικά υπόλοιπα που προκύπτουν από την ανωτέρω έκδοση δωρεάν μετοχών θα τηρηθούν τα όσα προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία. Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να ενημερώνονται από το σχετικό έντυπο του άρθρου 4 του Ν. 3401/2005, το οποίο έχει υποβληθεί προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών και είναι διαθέσιμο από 17.05.2006 σε έγχαρτη μορφή και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του ΧΑ και την ιστοσελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο (www.jumbo.gr), καθώς επίσης μπορούν να απευθύνονται για κάθε πληροφορία στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας (τηλ. 210-4805267, κ. Κατερίνα Παπαευαγγέλου).

Μοσχάτο 19 Μαΐου 2006
Το Διοικητικό Συμβούλιο.