Δημοσιοποίηση ρυθμιζόμενης πληροφορίας σύμφωνα με ο άρθρο 9 παρ. 5 του Ν.3556/2007- Νέο Μετοχικό Κεφάλαιο «Jumbo A.E.E.»

Ανακοινώνεται από την εταιρεία «JUMBO A.E.E.» ότι εγκρίθηκε και ολοκληρώθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των € 7.039.613,98 και συγκεκριμένα με την κεφαλαιοποίηση των εξής αποθεματικών: α) του ποσού των ευρώ έξη εκατομμυρίων οκτακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα δύο και πενήντα εννέα λεπτών (6.878.782,59), που συνιστά το σύνολο των φορολογικών αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και β) του ποσού των ευρώ εκατόν εξήντα χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα ενός και τριάντα εννέα λεπτών (160.831,39), που αποτελεί μέρος των υπαρχόντων ειδικών αποθεματικών από φορολογηθέντα μη διανεμηθέντα κέρδη της εταιρείας. Η εν λόγω αύξηση πραγματοποιήθηκε με την έκδοση 5.915.642 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ 1,19 εκάστη και τη δωρεάν διανομή αυτών στους μετόχους της εταιρίας, σε αναλογία δύο (1) νέα μετοχή για κάθε είκοσι δύο (22) παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές η διαπραγμάτευση των οποίων άρχισε στο ΧΑ τη 11.03.2014.
Μετά την ως άνω αύξηση το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον στο ποσό των ευρώ 161.911,113,21, διαιρούμενο σε 136.059.759 μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 1,19 εκάστη.
Η κάθε μετοχή της Εταιρείας παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου.