Ανακοίνωση για την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας και Διανομή Δωρεάν Μετοχών

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 3.12.2008, αποφάσισε, την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των ευρώ 84.864.301,20 και συγκεκριμένα με την κεφαλαιοποίηση των εξής αποθεματικών α) του συνόλου των εκτάκτων αποθεματικών προηγουμένων χρήσεων ποσού ευρώ 54.555.622,20 και β) μέρους του εκτάκτου αποθεματικού της εταιρικής χρήσης 2007/2008 ποσού ευρώ 30.308.679, το οποίο εμπεριέχεται στο λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέον» των δημοσιευμένων Οικονομικών Καταστάσεων βάσει των ΔΛΠ. Η εν λόγω αύξηση θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση 60.617.358 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ 1,40 εκάστης, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους της εταιρίας, σε αναλογία μία (1) νέα μετοχή για κάθε μία (1) ήδη υφιστάμενη. Μετά την ως άνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε ευρώ 169.728.602,40, διαιρούμενο σε 121.234.716 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 1,40 η κάθε μία. Το Υπουργείο Ανάπτυξης με την αριθ. Κ2-15012/11.12.2008 απόφασή του ενέκρινε την αύξηση και τη σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 Παρ. Α’ του Καταστατικού της εταιρίας.


Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α. στη Συνεδρίαση του στις 18.12.2008 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων 60.617.358 δωρεάν μετοχών. Κατόπιν των ανωτέρω ορίζεται ότι δικαιούχοι των νέων δωρεάν μετοχών σε αναλογία μια (1) νέα για κάθε μια (1) παλαιά θα είναι οι μέτοχοι της εταιρίας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. την 23.12.2008. Από την 24.12.2008, οι μετοχές της εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην ως άνω αύξηση. Επίσης, από την ίδια ημερομηνία η τιμή εκκίνησης διαπραγμάτευσης των μετοχών  της εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του ΧΑ.
 
Η έναρξη διαπραγμάτευσης των 60.617.358 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών ορίζεται στις 05.01.2009. Από την ίδια ημερομηνία οι ανωτέρω μετοχές θα είναι πιστωμένες στους λογαριασμούς Σ.Α.Τ. των δικαιούχων μετόχων.
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να ενημερώνονται από το σχετικό έντυπο του άρθρου 4 του Ν. 3401/2005, το οποίο έχει υποβληθεί προς την ΕΚ και το ΧΑ και είναι διαθέσιμο από 11.12.2008 σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της εταιρείας (κύπρου 9 & Ύδρας, Μοσχάτο Αττικής) και σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.jumbo.gr καθώς επίσης να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας (Υπεύθυνη κ. Αμαλία Καραμητσώλη, τηλ. 2104805267).