Δημοσιοποίηση ρυθμιζόμενης πληροφορίας σύμφωνα με ο άρθρο 9 παρ. 5 του Ν.3556/2007- Νέο Μετοχικό Κεφάλαιο «Jumbo A.E.E.»

Ανακοινώνεται από την εταιρεία «JUMBO A.E.E.» ότι μετά την έγκριση και ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου λόγω μετατροπής, την 8.9.2013, συνολικά 67.492 ομολογιών, ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης € 10,00 του από 7.6.2006 Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (ΜΟΔ) της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε με την έκδοση 149.441 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας ονομαστικής αξίας € 1,19 η κάθε μία, η διαπραγμάτευση των οποίων άρχισε στο ΧΑ τη 15.10.2013, το συνολικό ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των € 154.871.499,23, διαιρούμενο σε 130.144.117 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 1,19 η κάθε μία. Υπενθυμίζεται ότι οι νέες αυτές 149.441 κοινές ονομαστικές μετοχές, θα δικαιούνται μερίσματος της τρέχουσας εταιρικής χρήσης από 1.7.2013 έως 30.6.2014, εντός της οποίας ασκήθηκε το δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές,.
Η κάθε μετοχή της Εταιρείας παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου.