Μεταβολές Μετοχικού Κεφαλαίου

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
19.06.1997 Εισαγωγή μετοχών στο Χ.Α.Α. Παλαιές μτχ. 5.190.000
Δημόσια εγγραφή μτχ. 810.000 προς 850 δρχ.
Έναρξη διαπραγμάτευσης ΧΑΑ 19.6.1997
Σύνολο μκ 6.000.000 χ 200 = 1.200.000.000
ΓΣ 02.08.1996
ΓΣ 23.12.1996
ΓΣ 11.04.1997
01.09.1998 Αύξηση μ.κ. 2/10 με 1.000 δρχ. Δικαίωμα Προτίμησης 1.9.1998-1.10.1998
Νέες μετοχές 1.200.000. Έναρξη διαπραγμάτευσης 09.11.1998.
Σύνολο μ.κ. 7.200.000 χ 200 = 1.440.000.000
ΓΣ 17.06.1998
08.02.1999 Αύξηση μ.κ. 2/10 δωρεάν Νέες μετοχές 1.440.000.
Έναρξη διαπραγμάτευσης 8/2/1999
Σύνολο μτχ. 8.640.000 χ 200 = 1.728.000.000
ΓΣ 11.12.1998
ΔΣ 02.02.1999
8.11.1999
09-12.11.1999
15.11.1999
Μετατροπή μετοχών από ανώνυμες σε ονομαστικές Ανώνυμες μέχρι & 8.11.1999.
Αναστολή διαπραγμάτευσης 9 έως και 12.11.1999
Έναρξη διαπραγμάτευσης ως ονομαστικών 15.11.1999
ΓΣ 11.10.1999
Δ.Σ. 8.11.1999
08.11.1999 Μείωση ονομ. αξίας μτχ. από δρχ. 200 σε 100 (reverse split) και δωρεάν 1/1.
Νέες μετοχές 8.640.000
Σύνολο μτχ 17.280.000 χ 100 = 1.728.000.000
ΓΣ 11.10.1999
ΔΣ 05.11.1999
26.01.2000 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 2/10 με 1.500 δρχ. Δικαίωμα Προτίμησης 4.2.2000-6.3.2000. Νέες μετοχές 3.456.000.
Έναρξη διαπραγμάτευσης 20.3.2000.
Σύνολο μτχ. 20.736.000 χ 100 = 2.073.600.000
ΓΣ 14.11.2002