Τροποποίηση Καταστατικού-Αποφάσεις ΓΣ 06.11.2019

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε την 06.11.2019 και ώρα 16.00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας επί της οδού Κύπρου αρ. 9 στο Μοσχάτο Αττικής, παρέστησαν νόμιμα 660 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 112.269.610 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 136.059.759, ώστε υπήρξε απαρτία 82,51% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
Επί του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 34 του Καταστατικού της εταιρείας για την εταιρική χρήση. Η δωδεκάμηνη εταιρική χρήση θα είναι από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η διαχειριστική χρήση, που άρχισε την 1η Ιουλίου 2019 θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2019. Επίσης η διατύπωση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.
Επί του 9ου θέματος της ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκε η τροποποίηση του Καταστατικού της εταιρείας για τον εκσυγχρονισμό του και την προσαρμογή και εναρμόνισή του στις διατάξεις του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, σύμφωνα και με το άρθρο 183 παρ. 1 αυτού και η διατύπωση αυτού σε ενιαίο κείμενο.