Έκτακτη Γενική Συνέλευση 19.01.2022

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 14:00 μέσω τηλεδιάσκεψης στην ιστοσελίδα www.athexgroup.gr (https://axia.athexgroup.gr/en/home)

Δείτε την Πρόσκληση για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Η «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121653960000) ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 3 περ. β του ν. 4548/2018 ότι κατά την 27.12.2021, δηλαδή κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 19.01.2022, ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Εταιρείας είναι εκατόν τριάντα έξι εκατομμύρια πενήντα εννέα χιλιάδες επτακόσιες πενήντα εννέα (136.059.759) κοινές ονομαστικές μετοχές, κάθε μία από τις οποίες ενσωματώνει μία ψήφο, δηλαδή συνολικά 136.059.759 ψήφους. Η Εταιρεία δεν έχει εκδώσει άλλη κατηγορία μετοχών πλην των ως άνω κοινών μετά ψήφου μετοχών και δεν κατέχει ίδιες μετοχές.

Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου/ων για συμμετοχή και ψήφο στην Γ.Σ.

Σχέδιο αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Βιογραφικά σημειώματα των υποψήφιων μελών του Δ.Σ.

Δικαιώματα Μειοψηφίας

Τους όρους και προϋποθέσεις εξ' αποστάσεως ΓΣ

Ενημέρωση Σχετικά με την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα