Έκτακτη Γενική Συνέλευση 18.10.2023

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 16:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην οδό Κύπρου αρ. 9 & Ύδρας στο Μοσχάτο Αττικής,

Η «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121653960000) ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 3 περ. β του ν. 4548/2018 ότι κατά την 21.09.2023, δηλαδή κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 18.10.2023, ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Εταιρείας είναι εκατόν τριάντα έξι εκατομμύρια πενήντα εννέα χιλιάδες επτακόσιες πενήντα εννέα (136.059.759) κοινές ονομαστικές μετοχές, κάθε μία από τις οποίες ενσωματώνει μία ψήφο, δηλαδή συνολικά 136.059.759 ψήφους. Η Εταιρεία δεν έχει εκδώσει άλλη κατηγορία μετοχών πλην των ως άνω κοινών μετά ψήφου μετοχών και δεν κατέχει ίδιες μετοχές.

Δείτε σχετικά:

Την Πρόσκληση για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Το Σχέδιο αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Το Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου/ων για συμμετοχή και ψήφο στην Ε.Γ.Σ.

Τα Δικαιώματα Μειοψηφίας