Ανακοίνωση για τις Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 08.03.2023

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε την 08.03.2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00, στο Μοσχάτο Αττικής στα κεντρικά γραφεία της έδρας αυτής επί της οδού Κύπρου αρ. 9 και Ύδρας, παρέστησαν νόμιμα 729 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 110.912.348 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 136.059.759 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, δηλαδή υπήρξε απαρτία ποσοστού 81,52% του ολοσχερώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
Η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε απόφαση για τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Αποφάσισε την έκτακτη χρηματική διανομή στους μετόχους της Εταιρείας συνολικού ποσού ευρώ 157.149.021,65, το οποίο αποτελεί μέρος των εκτάκτων αποθεματικών από φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη προηγούμενων χρήσεων.
Υπέρ ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 110.912.348 μετοχές, ήτοι ποσοστό 100,00% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.
2. Έγινε παρουσίαση της έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.