Έκτακτη Γενική Συνέλευση 21.01.2020

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, θα συνέλθει στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην οδό Κύπρου αρ. 9 & Ύδρας στο Μοσχάτο Αττικής την 21.01.2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00.

Δείτε την Πρόσκληση για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Επεξηγηματικό Σημείωμα επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης

Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου/ων για συμμετοχή στην Ε.Γ.Σ.

Σε εφαρμογή του άρθρου 123 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «JUMBO Α.Ε.Ε.» γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό ότι το σύνολο των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, που υφίστανται κατά την 20.12.2019, ημερομηνία της πρόσκλησης των μετόχων της εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 21.01.2020, ανέρχονται συνολικά σε εκατόν τριάντα έξι εκατομμύρια πενήντα εννιά χιλιάδες επτακόσιες πενήντα εννιά (136.059.759) κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου.