Ενημέρωση για Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 27.05.2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης λόγω της έκτακτης κατάσταση και εντός των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή της εξάπλωσης της covid-19 (Ν. 4683/2020 (ΦΕΚ Α’ 83/10.4.2020), συμμετείχαν νόμιμα μέτοχοι, εκπροσωπούντες 114.361.976 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 136.059.759 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, ήτοι υπήρξε απαρτία ποσοστού 84,05% του ολοσχερώς καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε απόφαση για τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Ενέκρινε και επικύρωσε την από 21.1.2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας περί διανομής σε αυτούς έκτακτου μερίσματος συνολικού ποσού ευρώ 29.933.146,98, το οποίο αποτελούσε μέρος των εκτάκτων αποθεματικών από φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη της διαχειριστικής χρήσης από 1.7.2014 έως 30.6.2015.
Υπέρ ψήφισαν 114.361.976 μετοχές, ήτοι ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.

2. Ενέκρινε την Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση (Εταιρείας και Ομίλου) της κατ’ εξαίρεση υποδωδεκάμηνης εταιρικής χρήσης από την 1.7.2019 έως την 31.12.2019, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
Υπέρ ψήφισαν 113.490.258 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,24% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν 579.371 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,51% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων και αποχή 292.347 μετοχές ήτοι ποσοστό 0,26% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.

3. Ενέκρινε τη διάθεση των αποτελεσμάτων της κατ’ εξαίρεση υποδωδεκάμηνης εταιρικής χρήσης από 1.7.2019 έως 31.12.2019 και διανομή μερίσματος.
Υπέρ ψήφισαν 114.361.976 μετοχές, ήτοι ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.

4. Ενέκρινε τη συνολική διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 1.7.2019 έως 31.12.2019, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, και απαλλαγή των Ελεγκτών για τη χρήση 1.7.2019 έως 31.12.2019, σύμφωνα με την παρ. 1, περ (γ)’ άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.
Υπέρ ψήφισαν 111.412.178 μετοχές, ήτοι ποσοστό 97,42% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν 2.599.348 μετοχές, ήτοι ποσοστό 2,27% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων και αποχή 350.450 μετοχές ήτοι ποσοστό 0,31% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.

5. Ενέκρινε τη χορήγηση αμοιβών σε ορισμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από τα κέρδη της κλειόμενης κατ’ εξαίρεση υποδωδεκάμηνης χρήσης από 1.7.2019 έως 31.12.2019 κατά την έννοια του άρθρου 109 του Ν. 4548/2018.
Υπέρ ψήφισαν 114.301.424 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,95% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν 60.552 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,05% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.

6. Εξέλεξε Ελεγκτική Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1.1.2020 έως 31.12.2020 και ορισμός της αμοιβής της.
Υπέρ ψήφισαν 110.936.506 μετοχές, ήτοι ποσοστό 97,00% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν 3.425.470 μετοχές, ήτοι ποσοστό 3,00% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.

7. Ψήφισε την Έκθεση Αποδοχών για την κλειόμενη κατ’ εξαίρεση υποδωδεκάμηνη εταιρική χρήση από 1.7.2019 έως 31.12.2019, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.
Υπέρ ψήφισαν 105.400.597 μετοχές, ήτοι ποσοστό 92,16% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν 8.961.479 μετοχές, ήτοι ποσοστό 7,84% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.