Ενημέρωση για Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 06.11.2019

Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε την 06.11.2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00, στο Μοσχάτο Αττικής στα κεντρικά γραφεία της έδρας αυτής επί της οδού Κύπρου αρ. 9 και Ύδρας, παρέστησαν νόμιμα 660 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 112.269.610 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 136.059.759 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, ήτοι υπήρξε απαρτία ποσοστού 82,51% του ολοσχερώς καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
Η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε απόφαση για τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Ενέκρινε την Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση (Εταιρείας και Ομίλου) της εταιρικής χρήσης από την 1.7.2018 έως την 30.6.2019, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
Υπέρ ψήφισαν 111.256.761 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,10% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν 619.169 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,55% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων και αποχή 393.680 μετοχές ήτοι ποσοστό 0,35% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.
2. Ενέκρινε τη διάθεση των ετησίων κερδών της κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.7.2018 έως 30.6.2019 με τη λήψη αποφάσεων περί έγκρισης του Πίνακα Διανομής Κερδών κατά ΔΠΧΑ της εταιρικής χρήσης από 1.7.2018 έως 30.06.2019 και διανομής μερίσματος από τα κέρδη της κλειόμενης εταιρικής χρήσης.
Υπέρ ψήφισαν 112.240.821 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,97% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων και αποχή 28.789 μετοχές ήτοι ποσοστό 0,03% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.
3. Ενέκρινε τη χορήγηση αμοιβών σε ορισμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσης από 1.7.2018 έως 30.6.2019 κατά την έννοια του άρθρου 109 του Ν. 4548/2018.
Υπέρ ψήφισαν 107.792.300 μετοχές, ήτοι ποσοστό 96,01% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν 4.448.521 μετοχές, ήτοι ποσοστό 3,96% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων και αποχή 28.789 μετοχές ήτοι ποσοστό 0,03% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.
4. Ενέκρινε τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας, που έλαβε χώρα από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση από 1.7.2018 έως 30.6.2019, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, και απαλλαγή των Ελεγκτών για τη χρήση 1.7.2018 έως 30.6.2019, σύμφωνα με το άρθρο 117, παρ. 1, περ (γ)’ του Ν. 4548/2018.
Υπέρ ψήφισαν 111.334.253 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,17% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν 541.677 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,48% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων και αποχή 393.680 μετοχές ήτοι ποσοστό 0,35% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.
5. Ενέκρινε την πολιτική αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.
Υπέρ ψήφισαν 98.303.730 μετοχές, ήτοι ποσοστό 87,56% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν 13.937.091 μετοχές, ήτοι ποσοστό 12,41% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων και αποχή 28.789 μετοχές ήτοι ποσοστό 0,03% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.
6. Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο με διετή θητεία.
Υπέρ ψήφισαν 63.458.760 μετοχές, ήτοι ποσοστό 56,52% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν 48.666.543 μετοχές, ήτοι ποσοστό 43,35% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων και αποχή 144.307 μετοχές ήτοι ποσοστό 0,13% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.
7. Εξέλεξε νέα Επιτροπή Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του N. 4449/2017.
Υπέρ ψήφισαν 109.485.394 μετοχές, ήτοι ποσοστό 97,52% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν 2.755.427 μετοχές, ήτοι ποσοστό 2,45% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων και αποχή 28.789 μετοχές ήτοι ποσοστό 0,03% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.
8. Ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 34 του Καταστατικού της εταιρείας για την εταιρική χρήση. Η δωδεκάμηνη εταιρική χρήση θα είναι από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η διαχειριστική χρήση, που άρχισε την 1η Ιουλίου 2019 θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2019. Συνακόλουθα ενέκρινε τη διατύπωση του Καταστατικού της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.
Υπέρ ψήφισαν 112.240.821 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,97% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων και αποχή 28.789 μετοχές ήτοι ποσοστό 0,03% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.
9. Ενέκρινε την τροποποίηση του Καταστατικού της εταιρείας για τον εκσυγχρονισμό του και την προσαρμογή και εναρμόνισή του στις διατάξεις του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, σύμφωνα και με το άρθρο 183 παρ. 1 αυτού και τη διατύπωση αυτού σε ενιαίο κείμενο.
Υπέρ ψήφισαν 107.174.867 μετοχές, ήτοι ποσοστό 95,46% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν 2.505.720 μετοχές, ήτοι ποσοστό 2,23% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων και αποχή 2.589.023 μετοχές ήτοι ποσοστό 2,31% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.
10. Εξέλεξε Ελεγκτική Εταιρεία για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της κατ’ εξαίρεση υποδωδεκάμηνης διαχειριστικής χρήσης, η οποία άρχισε από την 1.7.2019 και θα λήξει την 31.12.2019 και τον καθόρισε την αμοιβή αυτής.
Υπέρ ψήφισαν 105.040.836 μετοχές, ήτοι ποσοστό 93,56% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν 7.066.330 μετοχές, ήτοι ποσοστό 6,29% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων και αποχή 162.444 μετοχές ήτοι ποσοστό 0,14% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.