Ενημέρωση για Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε την 3.12.2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00, στο Μοσχάτο Αττικής στα κεντρικά γραφεία της έδρας αυτής επί της οδού Κύπρου αρ. 9 και Ύδρας, στην οποία παρέστησαν νόμιμα 86  μέτοχοι, εκπροσωπούντες 35.925.974 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 60.617.358 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι υπήρξε απαρτία ποσοστού 59,26% του ολοσχερώς καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Α. Η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί των 8 πρώτων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ήτοι:
Θέμα 1ο: Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1.7.2007 μέχρι 30.6.2008, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, μαζί με την επ’ αυτών Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, την Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 11α Ν. 3371/2005 και 4 Ν. 3556/2007, τις Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων και την Έκθεση Ελέγχου του ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή επ’ αυτών.
Αποφασίστηκε με 35.870.738 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,85% των εκπροσωπούμενων ψήφων, η έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων, των Εκθέσεων του Δ.Σ και των Ορκωτών Ελεγκτών.
Θέμα 2ο: Υποβολή προς έγκριση του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσης και της διανομής των κερδών της κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.7.2007 έως 30.06.2008 και λήψη απόφασης για τον τρόπο και χρόνο διάθεσης του μερίσματος.
Αποφασίστηκε παμψηφεί, η έγκριση του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσης και η διανομή μερίσματος συνολικού ποσού €  24.246.943,20, που αντιστοιχεί σε € 0,40 ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι στο κλείσιμο της συνεδρίασης του Χ.Α. της Τρίτης 16.12.2008. Από την Τετάρτη 17.12.2008 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα πληρωμής μερίσματος. Ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος ορίστηκε η Δευτέρα 29.12.2008. Το μέρισμα θα καταβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία, που ορίζει το άρθρο 5.5. του ισχύοντος Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και 39 του Κανονισμού του ΣΑΤ. Πληρώτρια τράπεζα έχει ορισθεί η EFG Eurobank-Ergasias ΑΕ, η οποία θα καταβάλει το μέρισμα ως εξής: α) Στους χειριστές των δικαιούχων Μετόχων (θεματοφύλακες - χρηματιστηριακές εταιρίες) εφόσον τους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα είσπραξης, β) Στους ίδιους τους Μετόχους, μέσω του δικτύου των καταστημάτων της EFG Eurobank-Ergasias ΑΕ, με την προσκόμιση του δελτίου της αστυνομικής τους ταυτότητας καθώς και των στοιχείων της μερίδας τους στο ΣΑΤ, εφόσον τηρούν το χαρτοφυλάκιό τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (ήδη Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.) ή δεν έχουν παράσχει ή έχουν ανακαλέσει την εξουσιοδότηση σε χειριστή για την είσπραξη του μερίσματος. Η είσπραξη του μερίσματος από τρίτο πρόσωπο είναι δυνατή εφόσον προσκομισθεί εκτός από τα ανωτέρω και εξουσιοδότηση με τα πλήρη στοιχεία του δικαιούχου, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος - δικαιούχου από Αστυνομική ή άλλη αρμόδια Αρχή.
Θέμα 3ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη τους για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.7.2007 μέχρι 30.6.2008.
 
Αποφασίστηκε με ψήφους 35.844.701, ήτοι με πλειοψηφία 99,77% των εκπροσωπούμενων ψήφων, η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης κατά τη χρήση 1.7.2007 έως 30.6.2008. Σημειωτέον ότι σύμφωνα με το νόμο, δεν μετείχαν στην ψηφοφορία 81.273 μετοχές, ήτοι ποσοστό  0,23% των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων, οι οποίες κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης μετόχων αντιπροσωπεύθηκαν στη Συνέλευση από μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας.
 
Θέμα 4ο: Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική  χρήση από 1.7.2008 μέχρι 30.6.2009 και έγκριση της αμοιβής αυτών.
 
Αποφασίστηκε ομόφωνα, η εκλογή της Εταιρείας «Grant Thornton Ορκωτοί Ελεγκτές – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.» και συγκεκριμένα ως τακτικοί ο Γεώργιος Δεληγιάννης του Νικολάου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 15791) και ο Παναγιώτης Χριστόπουλος του Δημητρίου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 28481) και ως αναπληρωματικοί ο Μάριος Λασανιάνος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 25101) και ο Μακρής Ιωάννης του Θεοδώρου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 28131), για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου κατά τη χρήση 1.7.2008 έως 30.6.2009 και ο καθορισμός της αμοιβής τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας.
Θέμα 5ο: Οριστική έγκριση αμοιβών ορισμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την κλειόμενη εταιρική χρήση από 1.7.2007 μέχρι 30.6.2008.
Αποφασίστηκε παμψηφεί, η οριστική έγκριση των μικτών αμοιβών για την εταιρική χρήση από 1.7.2007 έως 30.6.2008, τις οποίες έλαβαν οι εξής σύμβουλοι: α) Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ευάγγελος-Απόστολος Βακάκης € 363.000,00, β) Ο Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Ευάγγελος Παπαευαγγέλου του Δημητρίου € 213.360,00 και γ) Καθένα από τα μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Παρασκευή Κάβουρα, Γεώργιος Κατσαρός και Δημήτριος Σκαλαίος) για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του ΔΣ το ποσό των € 15.246,00.
Θέμα 6ο: Προέγκριση αμοιβών ορισμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση από 1.7.2008 μέχρι 30.6.2009.
Αποφασίστηκε παμψηφεί η προέγκριση για την εταιρική χρήση 1.7.2008 έως 30.6.2009 καταβολής μικτών αμοιβών για ορισμένα από τα μέλη του ΔΣ, ως εξής: α) Για τον Ευάγγελο-Απόστολο Βακάκη ως Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας μέχρι € 417.450,00, β) Για τον Αναπληρωτή Αντιπρόεδρο Ευάγγελο Παπαευαγγέλου μέχρι € 245.365,00 και γ) Για τη συμμετοχή των μη εκτελεστικών μελών (Παρασκευής Κάβουρα, Γεώργιου Κατσαρού και Δημητρίου Σκαλαίου) στις συνεδριάσεις του ΔΣ € 17.533,00 στον καθένα. Τα ανωτέρω προεγκριθέντα ποσά μικτών αμοιβών τελούν υπό την οριστική έγκριση της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που θα γίνει στο δεύτερο εξάμηνο του έτους 2009.
Θέμα 7ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των € 84.864.301,20, με κεφαλαιοποίηση έκτακτων αποθεματικών (ήτοι: α) όλων των έκτακτων αποθεματικών προηγούμενων χρήσεων ποσού € 54.555.622,20 και β) μέρους του εκτάκτου αποθεματικού της κλειόμενης εταιρικής χρήσης 2007/2008, ποσού € 30.308.679, το οποίο εμπεριέχεται στο λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέον» των δημοσιευμένων Οικονομικών Καταστάσεων βάσει των ΔΛΠ), η οποία θα πραγματοποιηθεί, με την έκδοση 60.617.358 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 1,40 η κάθε μια. Τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 παρ. Α’ του Καταστατικού περί του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
Αποφασίστηκε ομόφωνα: α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των € 84.864.301,20, με κεφαλαιοποίηση έκτακτων αποθεματικών (ήτοι: αα) όλων των έκτακτων αποθεματικών προηγούμενων χρήσεων ποσού € 54.555.622,20 και ββ) μέρους του εκτάκτου αποθεματικού της κλειόμενης εταιρικής χρήσης 2007/2008, ποσού € 30.308.679, που εμπεριέχεται στο λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέον» των δημοσιευμένων Οικονομικών Καταστάσεων βάσει των ΔΛΠ), η οποία θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση 60.617.358 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 1,40 η κάθε μια, που θα διανεμηθούν στους δικαιούχους μετόχους δωρεάν σε αναλογία μια νέα για κάθε μια παλαιά μετοχή και β) η ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. Α’ του Καταστατικού της Εταιρείας. Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέλθει στο ποσό των € 169.728.602,40 και θα διαιρείται σε 121.234.716 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € ευρώ 1,40 η κάθε μια.
 
Θέμα 8ο: Λήψη απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για τη διαβίβαση από την Εταιρεία πληροφοριών προς τους Μετόχους με τη χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών μέσων (άρθρο 18 Ν. 3556/2007).
Αποφασίστηκε ομόφωνα να δύναται η Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 18 ν. 3556/2007, να διαβιβάζει πληροφορίες στους μετόχους της με ηλεκτρονικά μέσα.
 
Β. Αναβλήθηκε λόγω έλλειψης της απαιτούμενης από το νόμο και το Καταστατικό αυξημένης απαρτίας των 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του 9ου θέματος της ημερήσιας διάταξης: «Τροποποίηση του Καταστατικού της εταιρείας με σκοπό την προσαρμογή του προς τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις του Ν. 3604/2007. Προσθήκη άρθρου 33α. Τροποποίηση των άρθρων 5 παρ. Β’, 6, 11, 13, 14, 21, 22, 23, 27, 32, 33, 34, 35, 36, 38 και 39 με τη συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων αυτού και τη διατύπωση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο».
Η συζήτηση και λήψη απόφασης επί του ανωτέρω θέματος θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με την από 27.10.2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς δημοσίευση νεώτερης πρόσκλησης, στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας επί της οδού Κύπρου 9 και Ύδρας στο Μοσχάτο Αττικής:
Στην Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που έχει προσκληθεί για την 17.12.2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00, εφόσον συγκεντρωθεί απαρτία του 1/2 του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και σε περίπτωση μη επίτευξης της απαρτίας αυτής
Στην Β’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που έχει προσκληθεί για την 30.12.2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00, εφόσον συγκεντρωθεί απαρτία του 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.