Ενημέρωση για αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης 07.11.2018

Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε την 07.11.2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00, στο Μοσχάτο Αττικής στα κεντρικά γραφεία της έδρας αυτής επί της οδού Κύπρου αρ. 9 και Ύδρας, παρέστησαν νόμιμα 550 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 111.574.702 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 136.059.759 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, ήτοι υπήρξε απαρτία ποσοστού 82,00% του ολοσχερώς καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε απόφαση για τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Ενέκρινε τις Ετήσιες Ενοποιημένες και Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις της κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.7.2017 μέχρι 30.6.2018, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.A, μαζί με την επ’ αυτών Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγράφων 2(γ), 6, 7 και 8 του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007, του άρθρου 43α παράγραφος 3, του άρθρου 107 παράγραφος 3 και του άρθρου 136 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 και της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 7/448/11.10.2007 άρθρο 2, τις Ενοποιημένες και Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30.06.2018, τις σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης αυτής που προβλέπουν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, ως και την έκθεση ελέγχου ανεξάρτητων ορκωτών ελεγκτών λογιστών. Τέλος περιλαμβάνεται η Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης βάσει του Ν. 3873/2010 καθώς και μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες βάσει του Ν. 4403/7.7.2016

Υπέρ ψήφισαν 110.809.361 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,31% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν 454.057 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,41% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων και αποχή 311.284 μετοχές ήτοι ποσοστό 0,28% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.

2. Αποφάσισε: α. Περί έγκρισης του Πίνακα Διανομής Κερδών κατά ΔΠΧΑ της χρήσης από 1.7.2017 έως 30.06.2018 και διανομής μερίσματος από τα κέρδη της κλειόμενης εταιρικής χρήσης και β. Περί έγκρισης χορήγησης αμοιβών σε ορισμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσης κατά την έννοια του άρθρου 24 του Κ.Ν. 2190/1920.
α) Υπέρ ψήφισαν 111.574.702 μετοχές, ήτοι ποσοστό 100,00% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.

β) Υπέρ ψήφισαν 77.851.717 μετοχές, ήτοι ποσοστό 69,78% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν 33.583.605 μετοχές, ήτοι ποσοστό 30,10% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων και αποχή 139.380 μετοχές ήτοι ποσοστό 0,12% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.

3. Αποφάσισε για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της εταιρείας από κάθε ευθύνη τους για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.7.2017 μέχρι 30.6.2018, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

Υπέρ ψήφισαν 110.969.815 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,46% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν 154.223 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,14% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων και αποχή 450.664 μετοχές ήτοι ποσοστό 0,40% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.

4. Εξέλεξε την Ελεγκτική Εταιρία για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1.7.2018 μέχρι 30.6.2019 και τον καθορισμό της αμοιβής αυτής.

Υπέρ ψήφισαν 109.932.534 μετοχές, ήτοι ποσοστό 98,53% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν 1.642.168 μετοχές, ήτοι ποσοστό 1,47% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.