Ενημέρωση για Απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε την 25.06.2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης λόγω της έκτακτης κατάσταση και εντός των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή της εξάπλωσης της covid-19 (Ν. 4683/2020 (ΦΕΚ Α’ 83/10.4.2020), συμμετείχαν νόμιμα μέτοχοι και εκπροσωπούντες 112.935.227 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 136.059.759 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, ήτοι υπήρξε απαρτία ποσοστού 83,00% του ολοσχερώς καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
Η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε απόφαση για το μόνο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ήτοι:
Ενέκρινε την έκτακτη χρηματική διανομή στους μετόχους της εταιρείας συνολικού ποσού ευρώ 31.974.043,00 (ευρώ 0,235 ανά μετοχή), το οποίο αποτελεί μέρος των έκτακτων αποθεματικών από φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη της διαχειριστικής χρήσης από 1.7.2010 έως 30.6.2011. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε ποσό μικτό EUR 0,235 ανά μετοχή και καθαρό ευρώ 0,22325 ανά μετοχή, μετά την παρακράτηση φόρου μερισμάτων 5%, όπου όπου απαιτείται.
Υπερψήφισαν 112.935.227 μετοχές, ήτοι ποσοστό 100,00% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.