Ενημέρωση για Απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε την 21.01.2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00, στο Μοσχάτο Αττικής στα κεντρικά γραφεία της έδρας αυτής επί της οδού Κύπρου αρ. 9 και Ύδρας, παρέστησαν νόμιμα 650 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 106.565.783 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 136.059.759 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, ήτοι υπήρξε απαρτία ποσοστού 78,32% του ολοσχερώς καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
Η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε απόφαση για το μόνο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ήτοι:
Ενέκρινε την έκτακτη χρηματική διανομή προς τους μετόχους της εταιρείας συνολικού ποσού ευρώ 29.933.146,98, το οποίο αποτελεί μέρος των έκτακτων αποθεματικών από φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη της διαχειριστικής χρήσης από 1.7.2014 έως 30.6.2015. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε ποσό μικτό EUR 0,220 ανά μετοχή (ευρώ 29.933.146,98 / 136.059.759) και καθαρό ευρώ 0,2090 ανά μετοχή, μετά την παρακράτηση φόρου μερισμάτων 5%, όπου όπου απαιτείται.
Υπερψήφισαν 106.536.994 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,97% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων και απείχαν της ψηφοφορίας 28.789 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,03% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.