Ενημέρωση για τις Αποφάσεις της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 22.05.2024

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε την 22.05.2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00, με φυσική παρουσία στο Μοσχάτο Αττικής, στα κεντρικά γραφεία της έδρας αυτής επί της οδού Κύπρου αρ. 9 και Ύδρας, παρέστησαν ή/και αντιπροσωπεύθηκαν νόμιμα 989 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 108.549.941 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 136.059.759 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, δηλαδή 79,78% του ολοσχερώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και συνόλου δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά περιλαμβάνονται στη σχετική πρόσκληση, η οποία δημοσιεύθηκε όπως ο Νόμος ορίζει:

1. Ενέκρινε την Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης από 01.01.2023 έως 31.12.2023, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις μετά των σχετικών εκθέσεων και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Υπέρ ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 108.244.812 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,72% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 211.022 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,19% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων ενώ το ποσοστό της αποχής ανήλθε σε 0,09%, δηλαδή απείχαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 94.107 μετοχές.

2. Έγινε παρουσίαση της έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

3. Έγινε παρουσίαση της έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση από 01.01.2023 έως 31.12.2023 στους μετόχους της Εταιρείας από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου.

4. Ενέκρινε τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσης από 01.01.2023 έως 31.12.2023, ο οποίος συντάχθηκε κατά τα Δ.Π.Χ.Α. και τη διανομή μερίσματος.

Υπέρ ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 108.191.620 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,67% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων και κατά ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 358.321 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,33% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.

5. Ενέκρινε τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 01.01.2023 έως 31.12.2023, κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018, και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 01.01.2023 έως 31.12.2023, σύμφωνα με την παρ. 1, περ (γ)’ του άρθρου 117 του ν. 4548/2018.

Υπέρ ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 107.810.985 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,32% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 586.307 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,54% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων ενώ το ποσοστό της αποχής ανήλθε σε 0,14%, δηλαδή απείχαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 152.649 μετοχές.

6. Ενέκρινε τη χορήγηση αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από τα κέρδη της εταιρικής χρήσης από 01.01.2023 έως 31.12.2023 κατά την έννοια του άρθρου 109 του ν. 4548/2018.

Υπέρ ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 107.525.819 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,06% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 1.019.468 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,94% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων ενώ το ποσοστό της αποχής ανήλθε σε 0,00%, δηλαδή απείχαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 4.654 μετοχές.

7. Ενέκρινε την Έκθεση Αποδοχών για την εταιρική χρήση από 01.01.2023 έως 31.12.2023 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

Υπέρ ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 100.748.603 μετοχές, ήτοι ποσοστό 92,81% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 7.800.660 μετοχές, ήτοι ποσοστό 7,19% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων ενώ το ποσοστό της αποχής ανήλθε σε 0,00%, δηλαδή απείχαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 678 μετοχές.

8. Εξέλεξε την ελεγκτική εταιρεία ορκωτών ελεγκτών «BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.» για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2024 έως 31.12.2024 και όρισε το ύψος της αμοιβής αυτής, δηλαδή για τον τακτικό έλεγχο ποσό 85.000 ευρώ, και για τον φορολογικό έλεγχο ποσό 36.000 ευρώ.

Υπέρ ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 102.755.092 μετοχές, ήτοι ποσοστό 94,66% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 5.751.186 μετοχές, ήτοι ποσοστό 5,30% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων ενώ το ποσοστό της αποχής ανήλθε σε 0,04%, δηλαδή απείχαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 43.663 μετοχές.