Ενημέρωση για τις Αποφάσεις της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε την 05.05.2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης λόγω της έκτακτης κατάστασης και εντός των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή της εξάπλωσης της covid-19, παρέστησαν νόμιμα μέτοχοι εκπροσωπούντες 109.418.342 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 136.059.759 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, δηλαδή υπήρξε απαρτία ποσοστού 80,42% του ολοσχερώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε απόφαση για τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Ενέκρινε την Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης από 01.01.2021 έως 31.12.2021, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις μετά των σχετικών εκθέσεων και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Υπέρ ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 109.093.075 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,70% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 112.132 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,10 % επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων ενώ το ποσοστό της αποχής ανήλθε σε 0,19%, δηλαδή απείχαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 213.135 μετοχές.

2. Έγινε παρουσίαση της έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση από 01.01.2021 έως 31.12.2021 στους μετόχους της Εταιρείας από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου.

3. Ενέκρινε και επικύρωσε τις χρηματικές διανομές που έλαβαν χώρα εντός του έτους 2021.
Υπέρ ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 109.418.342 μετοχές, ήτοι ποσοστό 100,00% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.

4. Ενέκρινε την απόφαση της από 19.01.2022 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης περί έκτακτης χρηματικής διανομής στους μετόχους της Εταιρείας συνολικού ποσού ευρώ 52.383.007,22, το οποίο αποτελεί μέρος των εκτάκτων αποθεματικών από φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη συνολικού ποσού ευρώ 59.300.000,00 των διαχειριστικών χρήσεων 01.07.2016-30.06.2017 και 01.07.2017-30.06.2018.
Υπέρ ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 109.418.342 μετοχές, ήτοι ποσοστό 100,00% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.

5. Ενέκρινε την απόφαση της από 19.01.2022 Γενικής Συνέλευσης περί διεύρυνσης του αριθμού των μελών του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την εκλογή και προσθήκη δύο νέων μελών, η θητεία των οποίων θα λήγει συγχρόνως με τη θητεία των υπολοίπων μελών αυτού και ορισμός ανεξάρτητου μέλους σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.
Υπέρ ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 72.925.455 μετοχές, ήτοι ποσοστό 66,65% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 36.350.601 μετοχές, ήτοι ποσοστό 33,22% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων ενώ το ποσοστό της αποχής ανήλθε σε 0,13%, δηλαδή απείχαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 142.286 μετοχές.

6. Ενέκρινε τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης από 01.01.2021 έως 31.12.2021, ο οποίος συντάχθηκε κατά τα Δ.Π.Χ.Α. και μη διανομή μερίσματος.
Υπέρ ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 109.418.342 μετοχές, ήτοι ποσοστό 100,00% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.

7. Ενέκρινε τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας, που έλαβε χώρα από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση από 01.01.2021 έως 31.12.2021, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, και την απαλλαγή των Ελεγκτών για τη χρήση 01.01.2021 έως 31.12.2021, σύμφωνα με το άρθρο 117, παρ. 1, περ (γ)’ του Ν. 4548/2018.
Υπέρ ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 108.580.215 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,23% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 566.889 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,52% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων ενώ το ποσοστό της αποχής ανήλθε σε 0,25%, δηλαδή απείχαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 271.238 μετοχές.

8. Ενέκρινε τη χορήγηση αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από τα κέρδη της εταιρικής χρήσης από 01.01.2021 έως 31.12.2021 κατά την έννοια του άρθρου 109 του ν. 4548/2018.
Υπέρ ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 108.854.819 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,48% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων και κατά ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 563.523 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,52 % επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.

9. Εξέλεξε ελεγκτική εταιρεία ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2022 έως 31.12.2022 και όρισε το ύψος της αμοιβής της.
Υπέρ ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 92.317.078 μετοχές, ήτοι ποσοστό 84,37% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων και κατά ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 17.101.264 μετοχές, ήτοι ποσοστό 15,63% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.

10. Ενέκρινε την Έκθεση Αποδοχών για την εταιρική χρήση από 01.01.2021 έως 31.12.2021 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.
Υπέρ ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 102.710.077 μετοχές, ήτοι ποσοστό 93,87% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 5.099.203 μετοχές, ήτοι ποσοστό 4,66% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων ενώ το ποσοστό της αποχής ανήλθε σε 1,47%, δηλαδή απείχαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 1.609.062 μετοχές.

11. Ενέκρινε πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών με σκοπό την ακύρωσή τους.
Υπέρ ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 108.645.435 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,29% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 350.423 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,32% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων ενώ το ποσοστό της αποχής ανήλθε σε 0,39%, δηλαδή απείχαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 422.484 μετοχές.